Stichtingsplan 2014 – 2016

Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WOII

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland zo’n 7000 vliegtuigen neergestort. Zes daarvan kwamen neer op het grondgebied van de huidige gemeente Giessenlanden. Om deze zes crashes blijvend in herinnering te houden is de Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WOII opgericht.

Bij een stichting hoort een stichtingsplan. Na de oprichting van genoemde stichting op 9 oktober 2014 is het volgende stichtingsplan opgesteld, dat geldt voor de periode 2014 tot 2016 en daarna een update krijgt.

 

Visie

De stichting meent dat het zeer belangrijk is dat ook huidige generaties op de hoogte zijn van wat er in de Tweede Wereldoorlog boven het gebied van de huidige gemeente Giessenlanden is gebeurd en wat dit voor gevolgen had voor de bemanning van deze vliegtuigen. Immers, doordat velen van hen hun leven gaven leven wij nu in vrijheid.

 

Missie

Het streven van de Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WOII is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op het grondgebied van de huidige gemeente Giessenlanden.

 

Doelstellingen

In de statuten van de stichting zijn de doelstellingen als volgt verwoord:

•Het blijvend gedenken van de bemanning van vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op het grondgebied van de huidige gemeente Giessenlanden, alsmede het doorgeven van de informatie hieromtrent aan volgende generaties.

•Aan de hand van een monument zal dit doel zichtbaar gemaakt worden. Door dit gedenkteken worden de vliegeniers blijvend herdacht.

Het monument is zowel fysiek aanwezig in de De Boodtstraat in Giessenburg als digitaal op de website http://stichting-vliegeniersmonument-giessenlanden-wo2.nl/.

 

 

Beleidsplan

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond bij de oprichting van de stichting uit: Peter den Tek (voorzitter), Anneke Bode-Huizer (secretaris/penningmeester), Peter Baan, Bert den Boer en André van Veen.

 

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk dus de bestuursleden en eventuele andere vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alleen noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed.

 

Financiële verantwoording

Jaarlijks stelt de penningmeester van de stichting een financiële verantwoording op. De eerste keer zal dit in 2015 gebeuren, tenzij er uit 2014 geen financiën te verantwoorden zijn.

 

Om tot de oprichting van het monument te komen zullen verschillende sponsoren aangeschreven worden. Dit zal op een zorgvuldige wijze gebeuren en we hopen (en gaan er vanuit) dat zij hierop positief reageren. De eerste bijdragen zijn inmiddels overigens al toegezegd vanuit de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië (nabestaanden van de betrokken bemanningsleden)

Doelgroepen

De stichting rekent de volgende groepen tot hun doelgroepen:

•Bewoners van de gemeente Giessenlanden;

•Nabestaanden van bemanningsleden;

•Leerlingen van basisscholen uit de gemeente Giessenlanden

•Geïnteresseerden in militair erfgoed;

•Bezoekers uit de regio;

•Fietsers die de route fietsen langs de plaatsen waar de vliegtuigen zijn neergestort

 

Promotie

De stichting heeft voor, tijdens en na haar oprichting veelvuldig de publiciteit gezocht. Met name de onthulling van het monument zal naamsbekendheid geven, zowel in deze regio als internationaal via de consulaten van de naties waarvandaan de bemanning van de neergestorte vliegtuigen afkomstig was.

Inmiddels heeft de stichting een eigen website die tevens als digitaal monument te raadplegen is. Verder is de stichting vertegenwoordigd op Facebook en zijn er contacten gelegd met andere stichtingen die een dergelijk monument beheren.

 

Fietsroute

Op de plaatsen in de verschillende polders waar de vliegtuigen zijn neergestort zullen bordjes geplaatst worden. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst met zekerheid vast te stellen waar die plekken zich bevinden. Vervolgens zal bekeken worden waar de dichtstbijzijnde openbare weg is waar een bordje in de berm geplaatst kan worden. Of dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt hangt natuurlijk ook af van de wegbeheerder. Daarover is het bestuur van de stichting nog in overleg.

 

Zodra de bordjes geplaatst zijn, zal een fietsroute worden opgesteld, die langs de crashsites voert. Dit zal via de media natuurlijk weer uitgebreid onder de aandacht gebracht worden. Verder zullen we via Den Hâneker, een vereniging die zich bezig houdt met promotie van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de fietsroute verder gaan verspreiden en promoten. Dit zal nog wel enige inspanning van ons bestuur gaan vragen.

 

Activiteiten 2014

In 2014 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een monument. Initiatiefnemer Peter den Tek is samen met Anneke Bode en de afvaardigingen van de besturen van de drie historische verenigingen in Giessenlanden in overleg getreden met onder andere de gemeente Giessenlanden. Een eerste stap was het ontwikkelen van een fysiek monument ter nagedachtenis aan de vliegeniers. Daarnaast is ook een digitaal monument opgericht op de website http://stichting-vliegeniersmonument-giessenlanden-wo2.nl/

Vervolgens is besloten tot oprichting van de stichting. In overleg met notariskantoor Van Leusen van den Broek is de stichtingsakte opgesteld. Op 9 oktober 2014 is deze acte gepasseerd voor de notaris. Nadat de stichting was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is een verzoek gedaan om de ANBI-status te verkrijgen, wat inmiddels is verkregen.

 

Het lastigste punt is het maken van een ontwerp voor een fysiek monument waarop de namen van de vliegeniers, de data van de crashes, de typen van de gecrashte vliegtuigen en de plaatsen waar de crashes plaatsvonden vermeld kunnen worden. Zodra er een ontwerp ligt dat de goedkeuring van ons bestuur kan hebben zal opdracht gegeven worden tot vervaardiging van het monument.

 

Verder worden in het laatste kwartaal van 2014 de betrokken instanties op de hoogte gesteld van het voornemen tot onthulling van het monument op 2 mei 2015. Er zullen subsidies en sponsor-bijdragen aangevraagd gaan worden.

Activiteiten 2015 - 2016

In het najaar 2014/voorjaar 2015 zullen de Giessenlandse scholen benaderd worden met de vraag of zij belangstelling hebben voor een gastles of een lesbrief. De lesbrief is ontwikkeld door Peter den Tek. Via de website zal de lesbrief ook te downloaden zijn.

 

In 2015 wordt het monument in de De Boodtstraat onthuld. Dit staat gepland op 2 mei van dat jaar.

 

Onderhoud

Zodra het monument is onthuld begint het periodieke onderhoud er van. De stichting hoopt voldoende geld in kas te hebben om dit onderhoud te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn contacten gelegd met het nabijgelegen museum Het Reghthuys. Dit museum is van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen – één van de mede-initiatiefnemers tot de oprichting van deze stichting. Via dit museum hopen we het schoonmaakonderhoud te borgen. Groter onderhoud zal plaatsvinden via de betrokken historische verenigingen.

 

Punten van zorg en aanbevelingen

Een punt waarover het bestuur van de stichting inmiddels diverse malen heeft vergaderd is vandalisme. Aangezien het monument op een openbaar toegankelijk plaats staat is dit vandalisme-gevoelig. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan wordt geprobeerd om het monument uit te lichten danwel via de openbare verlichting zoveel mogelijk in het zicht te houden. We hopen dat dit de jeugd enigszins afschrikt.

 

Een ander aandachtspunt is natuurlijk hoe houden we ons monument in de belangstelling. De stichting tracht dit te doen door contact te houden met de scholen in de gemeente Giessenlanden. Daarnaast zullen we via een jaarlijks moment (bijvoorbeeld op een dag die herinnert aan de crash van één van de vliegtuigen) de publiciteit zoeken.

 

De stichting hoopt na de onthulling van het monument nog wat financiën in kas te hebben. Deze zijn nodig voor het onderhoud van het monument en voor promotie er van.

 

Update

Een update van dit Stichtings- en beleidsplan zal in 2016 plaatsvinden.

 

Dit plan is vastgesteld door het bestuur van de

Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WOII

in haar vergadering van 17 december 2014.

 

De voorzitter, De secretaris,

 

 

 

P.A. den Tek. A.M. Bode-Huizer.